Política de Confidencialitat i Protecció de Dades


HOTEL LA SEU SL està compromès amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d'aquest deure i compromís, s'ha incorporat al Canal de Protecció de Dades (DATAPROTECT line) que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades, tot això gestionat, supervisat i acreditat per BONET consulting, signatura especialitzada i líder en Compliment Normatiu i protecció de Dades.
A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa la normativa de Protecció de Dades.
Dades de l'responsable de l'Tractament i de contacte de l'Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):
> Identitat: HOTEL LA SEU SL> Direcció / C.P .: CTRA.LLEIDA 32 25700 LA SEU D'URGELL
> Telèfon: 973352400
> Correu electrònic: hotel@hotellaseu.com
> Canal de Protecció de Dades: www.Corporate-thicline.com/hotel-laseu

Finalitats de l'tractament
El HOTEL tractarà les dades de caràcter personal que ens facilitin els afectats a través d'aquesta pàgina web i / o mitjançant qualsevol altre mitjà, per diferents motius:
> Gestió de Reserves: Inclou el tractament de les dades necessari per a la realització i contractació de reserves individuals o de grups, tant a través de la pàgina Web, e-mail i / o per telèfon.
> Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició general relativa a l'estada a l'Hotel, com ara les preferències sobre les nostres habitacions, serveis i / o qualsevol altra petició especial).

 Categoria de dades tractades: El HOTEL podrà tractar de forma incidental determinades dades de salut i informació sobre intoleràncies alimentàries amb la finalitat de prestar correctament el servei d'allotjament als seus hostes i clients.

> Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a través d'aquest lloc web amb fins de selecció i reclutament personal. Vostè autoritza expressament a Hotel perquè procedeixi a el tractament de les seves dades per la finalitat indicada.

> Videovigilància i control d'accés dels visitants, hostes, personal i proveïdors de l'HOTEL.
> Enviament de comunicacions comercials i ofertes promocionals d'aquest HOTEL sobre els nostres serveis, que inclouen informació sobre noves promocions i descomptes en la reserva d'habitacions, serveis d'hostaleria
Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant . En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).
Tractament de dades de menors
Aquest web no està destinada per a menors de 16 anys. Per tot això, per poder formalitzar la reserva és imprescindible ser una persona major de 16 anys. El HOTEL no emmagatzema cap dada personal de persones físiques menors de 16 anys. Si algun registre revelés que l'usuari és menor de 16 anys, es procedirà al seu bloqueig automàticament.


Criteris de conservació de les dades
> Dades de les reserves: HOTEL conservarà les seves dades de caràcter personal relatives a les reserves durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats descrites en aquesta Política. A l'acabar la relació entre el client i l'hotel per qualsevol causa, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb el HOTEL i l'Usuari i / o en compliment d'altres marcs normatius que li siguin d'aplicació a aquest HOTEL o d'una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d'aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l'exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques, i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d'aquests.

> Dades dels Curriculum Vitae: HOTEL podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d'un any, conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

> Altres: la resta de les dades i informació aportada per l'interessat per qualsevol mesurat, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.
legitimació
La base legal que habilita l'HOTEL per poder tractar les dades de caràcter personal dels clients i clients potencials és:
> La realització i contractació de reserves per reserves individuals o de grups, tant a través del Lloc Web, telèfon, e-mail i / o qualsevol altre mitjà
> El registre d'l'hoste a l'HOTEL i gestió de la vostra estada
> La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'inf